Statut

Towarzystwa Krzewienia Kultury Polskiej FORUM, T.z.

§1 Nazwa, siedziba i rok fiskalny
(1) Stowarzyszenie nosi nazwę: Towarzystwo Krzewienia Kultury polskiej FORUM Tz i jest zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń.

(2) Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w Bremie.

(3) Rok budżetowy jest rokiem kalendarzowym.

§ 2 Cele stowarzyszenia
(1) Celem stowarzyszenia jest wspieranie i podtrzymywanie kultury polskiej.

(2) Powstało forum , które zainteresowanym osobom, niezależnie od ich religii i przynależności państwowej, czujących się związanymi z językiem polskim, polską kulturą i jej tradycjami, stwarza możliwość swobodnego dostępu do jej dorobku i prezentowania, wyrażania i rozwijania swej tożsamości.

(3) Cel ten ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez promowanie nauczania języka polskiego, organizowanie imprez kulturalnych (teatr, film, muzyka), wystaw i wykładów.

(4) Z uwagi na wspólne europejskie korzenie kultury polskiej i niemieckiej promowane jest wzajemne zrozumienie i tolerancja pomiędzy obydwoma narodami.

(5) Stowarzyszenie realizuje wrozumieniu prawa podatkowego wyłącznie i bezpośrednio cele charytatywne "działalności non-profit" z .Towarzystwo nie osiąga korzyści finansowych i przede wszystkim nie posiada własnych celów gospodarczych. Fundusze stowarzyszenia powinny być wykorzystywane jedynie do celów statutowych. Członkowie nie otrzymują dotacji z funduszy stowarzyszenia. Zadna z osób postronnych nie może otrzymać nieproporcjonalnie wysokich dotacji z budżetu Towarzystwa.

(6) Aktywa stowarzyszenia składają się ze składek członków, darowizn wszelkiego rodzaju, publicznych i prywatnych dotacji i środków z działalności gospodarczej stowarzyszenia. Działalność gospodarcza jest dopuszczalna tylko w pewnych granicach prawnych i zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

§3 Uzyskanie członkostwa
(1) Członkiem stowarzyszenia mogą zostać osoby fizyczne i prawne.

(2)O przyjęciu nowego członka decyduje Zarząd, na podstawie pisemnego wniosku o przyjęcie. Wnioskodawca może odwołać się od odmowy przyjęciu do Towarzystwa, na następneyn oisuedteniui Walnego Zgromadzenia.

(3) Na wniosek Zarządu Zgromadzenia mogą zostać powołani członkowie honorowi.

§ 4 Zakończenie członkostwa
(1) Członkostwo kończy się śmiercią lub utraceniem zdolności prawnej, wystąpieniem, wykluczeniem członka lub unieważnieniam członkostwa. Dla osób prawnych członkostwo kończy się również ogłoszeniem upadłości lub rozstrzygnięcia postępowania upadłościowego.

(2) Rezygnacja z członkostwa powinno zostać skierowane się do Zarządu w formie pisemnej, miesiąc przed końcem roku kalendarzowego .

(3) Członek może być wykluczony ze stowarzyszenia, jeżeli jego zachowanie rażąco naruszyło statut lub interesy Towarzystwa. Wykluczenie odbywa się poprzez jednomyślną decyzję Komitetu Wykonawczego lub przez Walne Zgromadzenie w razie osiągnięcia 2/3 głosów. Przed podjęciem decyzji członek ma prawo zajęcia stanowiska. Wykluczony członek zostaje poinformowany o decyzji zarząd w formie pisemnej, poprzez listu polecony. W razie wykluczenia przez Zarząd, zainteresowany członek może w terminie jednego miesiąca odwołać się od jego decyzji. O dalszym postęppowaniu decyduje następne Walne Zgromadzenie .

(4) Skreślenie z listy członków na mocy decyzji Zarządu jest dopuszczalne, jeżeli członek pomimo dwu pisemnych ponagleń w dalszym ciągu zwleka z uiszczeniem składek członkowiskich. Skreślenie nabiera mocy dopiero po upływie trzech miesięcy od wysłaniu drugiego listu.

§ 5 Składka członkowska
Wysokość i termin uiszczania rocznej składki członkowskiej jest ustaana przez użytkowników. W uzasadnionych przypadkach Zarząd jest upoważniony do rezygnacji z pobierania składki członkowskiej.

§6 Organy Stowarzyszenia
Organami stowarzyszenia są Zarząd i Walnego Zgromadzenie.

§ 7 Zarząd
(1) Zarząd stowarzyszenia składa się z przewodniczącego, drugiego przewodniczącego, skarbnika, sekretarza i członka zarządu.

(2) Przez sądem Towarzystwo jest reprezentowane przez pierwszego przewodniczącego i jednego członka zarządu .

(3) Zarząd wybierany jest na okres dwóch lat, począwszy od wyboru członków . Zarządu pełni swą funkcją do czasu wyborów statutowych.

(4) Wszyscy członkowie zarządu są wybierani indywidualnie. Wybrani zostac moga członkowie Towarzystwa, którzy są osobami fizycznymi.

(5) Jeżeli członek Zarządu w trakcie kadencji zrezygnuje ze swej funkcji , zarząd wybiera spośród członków stowarzyszenia nowego członka na pozostały okres kadencji.

§ 8 Walne Zgromadzenie
(1) Walne Zgromadzenie odbywa corocznie w pierwszej połowie roku. Może ono zostać również powołane , jeśli wymaga tego interes stowarzyszenia lub domaga się go w formie pisemnej, wraz z podaniem przyczyn, co najmniej 1 / 3 wszystkich uprawnionych głosów.

(2) Zarząd pisemnie informuje członków co najmniej dwa tygodnie przed Walnym Zgromadzeniem o jego zwołaniu. Do zaproszenia dołączony być powinien porządku obrad. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad w formie pisemnej, powninny zostać złożone co najmniej na tydzień przed rozpoczęciem posiedzenia.

(3) Jeżeli statut nie stanowi inaczej, każde należycie zwołane Walne Zgromadzenie jest prawomocne.

(4) Podczas walnego Zgromadzenia, każdy członek ma jeden głos.W wypadku głosowania członek Towarzystwa może zostać pisemnie upoważniony przez inego czlonka do oddania głosu. Upoważniony może głosować w imieniu innego członka tylko jeden raz. Upoważnienie do głosowania musi być udzielone przed każdym Walnym Zgromadzeniem na nowo.

(5) O postanowieniach i wyborów decyduje większość oddanych ważnych głosów. Wstrzymanie się od głosowania uznawane jest za głos nieważny. Do decyzji, zmieniającej statut lub rozwiązującej stowarzyszenia podejmowane są większością 3 / 4 głosów, reprezentującą co najmniej 1 / 3 głosów wszystkich członków klubu . (...)

(6) Rodzaj głosowaniu ustala przewodniczący posiedzenia. Jeżeli 1 / 3 głosów reprezentowanych przez Zgromadzenie tego zażąda, głosowaniu odbywa się tajnie.

(7) W trakcie Walnego Zgromadzenia sporządzony zostaje protokółu, podpisany przez przewodniczącego posiedzenia i protokolanta.

(8) Walne Zgromadzenie nie jest publiczne. Przewodniczącego posiedzenia może dopuścić udział gości.

§ 9 Księgowość
Rok budżetowy jest w rokiem działalności. Do kontroli rachunkowości i funduszów Walne Zgromadzenie wybiera dwu kontrolerów. Nie muszą oni należeć do Zarządu. Na Walnym Zgromadzeniu zdają oni raport i sprawozdanie ze swej działalności.

§ 10 rezolucji i wykorzystania aktywów
(1) W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie podejmuje rezolucję w sprawie wykorzystania aktywów Towarzystwa .

(2) (...)

(3) Postanowienie w sprawie przyszłego wykorzystania aktywów Towarzystwa może zostac wprowadzone w życie dopiero po uzyskaniu zgody urzędu finansowego.
Brema, 18 listopada 1993